AP04 onderzoeken bollengrond

Locatie: Lisse

De partij grond met een omvang van circa 20.000 ton zal worden hergebruikt bij werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van een nieuw bollenperceel op de locatie.

Doel van het onderzoek was het vaststellen van de chemische kwaliteit van de grond in het kader van het bepalen van de hergebruik als bollengrond dan wel afzetmogelijkheden van de grond.

Het onderzoek van de grond heeft plaatsgevonden conform het Besluit bodemkwaliteit (van toepassing vanaf 1 juli 2008) en de wijziging ervan d.d. 27 juni 2008. De keuring is uitgevoerd door middel van bemonstering van de vaste bodem (in situ) en grond uit depot.